بررسی ماژول خرید و فروش

خرید و فروش از مهمترین فعالیت های هر واحد اقتصادی به حساب می آید.

شرکت ها در قالب واحدهای تولیدی، بازرگانی یا فروشگاه ها بر اساس همین خرید یا فروش کالا و محصولات تعریف می شوند. در واحدهای تولیدی برای تولید محصول نهایی می بایست مواد اولیه مورد نیاز خریداری شده و پس از تولید، فرآیند فروش محصول نهایی طی شود. در بازرگانی ها و فروشگاه های کوچک و بزرگ نیز خرید کالا و فروش آن به مصرف کنندگان دلیل اصلی شکل گیری این شرکت ها است. در نتیجه نرم افزار حسابداری برای ثبت تمام فرآیندهای مالی مربوط به خرید و فروش محصولات و کالاها از اساسی ترین نیازهای کسب وکارها برای ثبت دقیق تمام فرآیندهای مرتبط به شمار می رود.
شرکت حسابداری ساتراپ آذر حساب ارس با شناخت و بررسی دقیق این نیاز کسب و کارها اقدام به طراحی نرم افزار حسابداری بازرگانی کرده است. با توجه به اینکه فرآیندهای خرید و فروش بخشی از فعالیت های تعریف شده در کسب و کارهای مختلف است، می بایست این بخش از نرم افزار حسابداری در ارتباط با دیگر بخش های شرکت مانند زیرسیستم انبار، زیر سیستم فروشگاه اینترنی، زیرسیستم تولید و بهای تمام شده و دیگر زیر سیستم ها باشد.

ویژگیهای منحصر به فرد
 • معرفی مشتریان همراه با مشخصات کامل آن‌ها
 • دسته‌بندی مشتریان با توجه به ویژگی‌های خاص آن‌ها در سیستم حسابداری فروش
 • تعریف توزیع‌کنندگان کالا و کانال‌های مختلف توزیع
 • تعریف فروشگاه‌های مختلف فروش محصول
 • قابلیت تهیه‌ی پیش‌فاکتور و صدور آن
 • قابلیت کنترل موجودی‌های سازمان با نرم افزار خریدوفروش
 • معرفی تأمین‌کنندگان محصول
 • قابلیت پشتیبانی از قوانین مالیات

با سیستم خرید و فروش رویال سیستم پیروز باشید

بخش اطلاعات‌پايه سیستم خريد و فروش
بخش عملیات فروش سیستم خرید و فروش
بخش گزارش سیستم نرم افزار خرید و فروش
بخش اطلاعات‌پايه سیستم خريد و فروش
 • امکان تعيين روش فروش (مستقيم، اقساط، غيرمستقيم، تعاونی و )
 • امکان تعيين روش خريد (مستقيم، اقساط، غيرمستقيم، تعاونی و )
 • امکان تعيين نوع فروش (خرده، عمده‌فروشی، پورسانتی و )
 • امکان تعيين نوع خريد (خرده، عمده‌فروشی، پورسانتی و )
 • امکان تعيين مناطق فروش (استانی، شهر و منطقه)
 • امکان معرفی ويزيتورها و تعيين پورسانت
 • معرفي مناطق فروش و ويزيتورهای هر منطقه
 • معرفي اشخاص سهيم در فاکتور فروش ازنظر مشخصه ارتباطی و درصد دريافتی
 • امکان تعريف بهای فروش محصولات يا کالا و مبالغ پورسانت هر کالا
 • امکان تعریف بهای خرید کالا (محصولات)
 • امکان تعریف رسید و حواله انبار
 • امکان تعریف حساب برگشتی رسید انبار
 • امکان اعمال ضریب واحد فرعی در فاکتور خرید و فروش
 • امکان اتصال نرم افزار خرید و فروش به دستگاه POS
 • امکان فعال سازی واحد دوم کالا در فاکتور فروش
 • امکان معرفی مشتريان و فروشندگان تعيين اعتبار نرم افزار خرید و فروش
 • امکان معرفی انواع تخفيفات نرم افزار خرید و فروش و نرم افزار حسابداری فروش
 • امکان معرفی انواع عوارض قانونی نرم افزار خرید و فروش و نرم افزار حسابداری فروش
 • امکان تغيير قيمت‌های فروش نرم افزار خرید و فروش
 • امکان تغيير در اطلاعات‌پايه برای دوره مالی بعد نرم افزار خريد و فروش
 • امکان معرفی پيغام براي صورتحساب
 • امکان تعريف هزينه‌ها و خدمات مربوط به فاکتورهای فروش
 • امکان نمايش موجودی کالا نرم افزار خريد و فروش
 • امکان کنترل موجودی منفی نرم افزار خريد و فروش و نرم افزار حسابداری فروش
 • امکان تعريف حساب‌های معين و تفضيلی مرتبط با خريد و فروش به‌منظور صدور اسناد حسابداری خودکار
 • امکان تنظيم طول کد کالا، گروه کالا، مناطق فروش، گروه مشتری، مشتری، ويزيتور، اشخاص سهيم، پيش‌فاکتور، فاکتور فروش و فاکتور مرجوعی نرم افزار خريد و فروش و نرم افزار حسابداری فروش

 

بخش عملیات فروش سیستم خرید و فروش
 • امکان تسویه فاکتور فروش با روش های نقد، چک، POS وبا روش ترکیبی
 • امکان صدور فاکتور خرید و فروش با استفاده از دستگاه بارکد خوان نرم افزار خريد و فروش
 • امکان ضمیمه کردن مستندات
 • امکان طراحی فاکتور توسط کاربر
 • امکان تهیه گروهی قیمت کالاها در فاکتور فروش
 • امکان ثبت و نمايش مشخصات مشتريان و ميزان بدهی آن‌ها
 • امکان ثبت اطلاعات دريافت و پرداخت مشتري بابت هر فاکتور
 • امکان ارائه کالای موجود در انبار
 • امکان نمايش و چاپ فاکتور فروش
 • امکان ثبت صورتحساب مشتری
 • امکان تعريف حساب‌های فروش و اشخاص (مشتريان)
 • امکان ارائه وضعيت حساب ويزيتورها
 • امکان ثبت برگشت از فروش کالا
 • امکان صدور پيش‌فاکتور
 • امکان ثبت تخفيفات کلی و جزءبه‌جزء کالا در فاکتور فروش
 • امکان محاسبه ماليات و عوارض به‌صورت کلی و هر رديف انتخابی در فاکتور فروش
 • امکان صدور صورتحساب فروش کالا و درآمد خدمات
 • امکان جستجوي کليه اطلاعات نرم افزار خريد و فروش
 • امکان انتقال اطلاعات به دوره مالی بعد نرم افزار خريد و فروش
 • امکان صدور سند حسابداری و ارسال آن به سيستم حسابداری مالی (دفترداری) به‌صورت خودکار
 • امکان کار در محيط شبکه بدون محدوديت در تعداد کاربران نرم افزار خريدوفروش

 

 • امکان تسویه فاکتور خرید
 • امکان تسهیم هزینه کلی در فاکتور براساس تعداد،مبلغ و…
 • امکان ضمیمه کردن فایل های مستندات
 • امکان طراحی فاکتور و تغییرات توسط کاربر
 • امکان تبدیل درخواست خرید کالا به فاکتور خرید
 • امکان ثبت و نمايش فاکتور خريد نرم افزار خريدوفروش
 • امکان ثبت صورتحساب فروشندگان نرم افزار خريدوفروش
 • امکان ثبت برگشت از خريد نرم افزار خريدوفروش
 • امکان ثبت تخفيفات کلی و جزءبه‌جزء کالا در فاکتور خريد
 • امکان ثبت ماليات و عوارض به‌صورت کلی و جزءبه‌جزء در فاکتور خرید
 • امکان صدور اسناد انبار و حسابداری مرتبط با فاکتور خريد
 • امکان ثبت و نمايش مشخصات خريداران و ميزان بستانکاری آن‌ها نرم افزار خريد و فروش

 

بخش گزارش سیستم نرم افزار خرید و فروش
 • امکان گزارش مربوط به مناطق فروش
 • امکان گزارش آمار فروش کالا بر اساس نياز کاربر
 • امکان گزارش ميزان تخفيف‌ها
 • امکان گزارش عوارض قانونی
 • امکان گزارش مربوط به مشتريان / منطقه فروش
 • امکان گزارش مربوط به ويزيتورها / منطقه فروش
 • امکان گزارش پيش‌فاکتورهای صادره
 • امکان گزارش فاکتورهای فروش
 • امکان گزارش برگشت از فروش و تخفيفات
 • امکان گزارش صورتحساب مشتريان
 • امکان گزارش صورتحساب ويزيتورها
 • امکان گزارش فاکتور فروش ويزيتورها
 • امکان معرفي ليست کليه ويزيتورها
 • امکان گزارش ليست مشتريان ويزيتورها
 • گزارش پورسانت و صورتحساب اشخاص سهيم در فاکتور فروش
 • گزارش برگشت از فروش‌ها
 • ليست گزارش موجودی کالاها و بهای آن
 • گزارش اسناد حسابداری صادره
 • گزارش ليست اشخاص سهيم درفروش کالا (فاکتور فروش)
 • گزارش‌های مربوط به فاکتور خريد
 • گزارش‌های خريد برگشتی
 • امکان تهیه گزارش‌ از تسویه فاکتور خرید و فروش
 • امکان طراحی فرم فاکتور خرید و فروش با مشخصات دلخواه
 • گزارش‌های صورتحساب فروشندگان نرم افزار خريدوفروش
 • آمار خريد کالا نرم افزار خريدوفروش
 • صورت خريد نرم افزار خريدوفروش
 • امکان طراحی گزارش با توجه به نياز کاربر نرم افزار خريد و فروش
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
الان ثبت نام کنید